MySQL Database Design

עיצוב בסיס נתונים מתקדם 72057 תרגיל מסכם – חורף תשפ”ד

 

שאלה מס :)25%( 1

 

באתר הקורס מצויים הקבצים הבאים במבנה :CSV

 

קובץ סטודנטים ( ,)Studentsקובץ קורסים ( ,)Subjectsקובץ תוצאות מבחנים (Grades

 

א. ב. ג. ד. ה. יש להגדיר בסיס נתונים מנורמל מתאים כולל שדות למספור רשומות אוטומטי.יש להגדיר מפתחות ומפתחות זרים בטבלאות בהתאם לתכני הקבצים.יש להגדיר אינדקסים מתאימים. יש להגדיר מנגנון נעילה לאינדקסים.יש לתעד את כל הפעולות הנ”ל בצורה ברורה בצורה תרשים עם הסברים. יש לטעון את הקבצים לבסיס הנתונים.

שאלה :)25%( 2

 

א. ב. יש לכתוב triggerשמחשב את הממוצע בכל קורס בו בצע עידכון בכל פעם שמתבצע הוספה/עידכוןשל רשומה בטבלת .Gradesיש לכתוב Stored procedureשמבצעת את הלוגיקה של שליפת נתונים לקורס. יש לחשב ממוצע,סטיית תקן, חציון אחוזים באינטרוולים של % ,65-60…..,90-85 ,95-90 ,100-95( 5נכשלים).יש לכתוב Stored procedureשמחשבת ומציגה גיליון ציונים לסטודנט. כולל ממוצע לפי שנה, לפי קבוצת מיקצוע, וממוצע כללי. יש לחשב את מיקומו של הסטודנט במידרג הכללי.
ג.

שאלה :)20%( 3

 

א. יש להגדיר מנגנוני אבטחה של בסיס הנתונים עבור משתמשים משלוש רמות:
אדמיניסטרטור של הפקולטה (רשאי לראות הכל), מרצה בקורס רשאי לראות רק קורס שלו, סטודנט
(רשאי לראות רק ציונים שלו). ב. יש ליצור סכמה לדוגמא עבור מרצה. יש ליצור סכמה לדוגמא עבור סטודנט.

שאלה :)12%( 4

 

א. ב. ג. ד. יש להעביר את טבלת הציונים למבנה קובץ .XMLיש לאחסן את קובץ XMLבטבלה נפרדת עם שדה בתצורה מתאימה.יש לכתוב שאילה שמבצעת שליפה של דף ציונים לסטודנט במבנה .XMLיש לכתוב שאילה שמבצעת שליפה של דף ציונים למיקצוע במבנה .XML

שאלה .)12%( 5

 

בקובץ הסטודנטים יש מיקום של Lat Lonלפי הערים מהם הגיעו הסטודנטים. אילו מיקומים ביבשת

 

אירופה (קואורדינטות אמיתיות !). יש למצוא קואורדינטות של הערים פריס, ברלין, מילאנו (נא לבחור את מרכז העיר.)

 

א. ב. ג. ד. יש לקבץ את הסטודנטים לקבוצות על פי הקרבה של קואורדינטות המגורים שלהם לשלושת העריםהנ”ל.יש לחשב את הממוצע לכל מקצוע לפי הערים הנ”ל.יש למצוא את הסטודנט החציוני מבחינת מדרג הציונים בכל קבוצה (קבוצה = שיוך לעיר.)יש לחשב את השטח וההיקף המתקבל מיצירת פוליגון המבוסס על הכתובות של 10הסטודנטים המצטיינים במוסד (ללא תלות בשנת לימוד.)

ניקוד כללי (%.)6

 

א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כתיבה מסודרת של הקוד.תיעוד כל השגרות והפעולות כולל הסברים בגוף הקוד.בחירת שמות אובייקטים אינטואיטיביים ומובנים.הגדרת יחידות מידה כאשר זה רלוונטי.הגשה של מסמך סופי מסודר (מסמך .)Wordהגשה מסודרת של כלל הקוד שנכתב (בקובץ .)sqlגיבוי מסודר של בסיס הנתונים שמאפשר הרצה/בדיקה על ידי המרצה.את כל החומרים של העבודה יש לרכז בקובץ זיפ ואותו להעלות לתיבת הגשה.

בהצלחה.